03-10

Schuldeisersakkoord aanbieden: hoe werkt dat

15:42 uur | 1 Reactie

Een schuldeisersakkoord of crediteurenakkoord is een methode om zonder dat er een rechter aan te pas komt tot een schuldenreductie te komen. Dit in een akkoord met de schuldeisers.

Een schuldeisersakkoord kan een in slecht weer verkerende onderneming weer op de rit helpen. Een succesvol akkoord leidt tot een onmiddellijk verbetering van de balanspositie.

Een dergelijk akkoord kan als laatste redmiddel dienen om een faillissement te voorkomen. Vaak kan een schuldeisersakkoord aanbieden in een 2 voor 12 situatie nog zin hebben. Onder druk wordt alles vloeibaar.

Het aanbieden van een schuldeisersakkoord houdt in dat een voorstel wordt gedaan om akkoord te gaan met betaling van slechts een beperkt percentage van de schuld, bijvoorbeeld 20%. De rest van de schuld zal dienen te worden afgeboekt. In beginsel dienen alle schuldeisers akkoord te gaan met het schuldeisersakkoord.

Concurrente schuldeisers zullen vaak meegaan in een schuldeisersakkoord. Dit omdat zij bij een faillissement slechts bij uitzondering iets betaald krijgen op hun vordering. Daarop dient dan ook nog eens lang te worden gewacht.

Van belang voor het succesvol aanbieden van een akkoord is – uiteraard naast de middelen om het akkoord te kunnen betalen – een goede inschatting van de kansen. Preferente schuldeisers met een hypotheek of pandrecht zullen niet zo snel meedoen met een schuldeiserakkoord omdat hun vorderingen gedekt zijn. Zij worden dan ook meestal buiten het akkoord gelaten. De fiscus zal doorgaans alleen meegaan als zij tenminste twee keer zoveel betaald krijgt als gewone schuldeisers.

Van belang is om grote gewone schuldeisers vooraf mee te krijgen. Als deze niet meegaan, heeft het aanbieden van een akkoord geen zin. Deze dienen daarom eerst (1 op 1) gepeild te worden. Als een groot deel van de uitstaande schuld meegaat, dan zal dit helpen om andere crediteuren te overtuigen ook mee te gaan.

Voor het succesvol aanbieden van een akkoord is de financiële onderbouwing relevant. Schuldeisers, deurwaarderkantoren en kredietverzekeraars zullen hier om vragen. Kleine crediteuren worden vaak volledig betaald of ontvangen een groter percentage. Dit om het akkoord ook voor kleine crediteuren aantrekkelijk te maken, of om tot een efficiënt proces te komen.

Om een zekere afstand te creëren en om vertrouwen te wekken, is het vaak aan te bevelen om het akkoord door een advocaat of adviseur aan te laten bieden.

Op dit moment kan iedere schuldeisers zijn medewerking aan een akkoord nog weigeren. Slechts wanneer sprake is van “misbruik van bevoegdheid” dan kan een schuldeiser gedwongen worden mee te werken. Wetgeving om tot een dwangakkoord te komen is in een gevorderd stadium.

Omdat er bij elke herstructurering specifieke zaken spelen is het verstandig om je over alle mogelijkheden te laten adviseren.

Is een schuldeisersakkoord wel mogelijk en in de desbetreffende situatie wel het juiste of enige middel? Mogelijk is een reorganisatie van personeel ook noodzakelijk om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen.

Ook dienen alternatieven te worden besproken, zoals een doorstart na faillissement of een dwangakkoord in faillissement of surseance van betaling. Vaak is het raadzaam om de bank vroegtijdig te betrekken bij de herstructurering, bijvoorbeeld in verband met een overbrugging om het akkoord te kunnen betalen.

 

Reactie(s)

Rob Dijkman  dinsdag 4 oktober 2016 02:16

Goed artikel, maar ik voeg daar graag aan toe dat (1) voor particulieren geldt dat schuldbemiddeling alleen mag worden verleend door aangewezen bemiddelaars, waaronder advocaten. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2015-01-01#HoofdstukV_Artikel47;
(2) de op grond van art 29 lid 2 van de Wet op de omzetbelasting terug te betalen eerder afgetrokken BTW knap in de weg kan zitten.
Met de groeten van Dijkmanlaw.

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond