KLACHTENREGELING EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR

Ontevreden over de dienstverlening van Flexadvocaten?

Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Interne klachtenregeling Flexadvocaten

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren binnen drie maanden aan ons kantoor voor te leggen aan de betrokken advocaat van Flexadvocaten. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de klachtencommissaris van ons kantoor.

Onze kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Mocht dat overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocaatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook op open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Flexadvocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis, tenzij u het geschil aanhangig maakt als consument en u verklaart dat u het geschil door een bindend advies beslist wenst te zien.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €.10.000,00 incl. BTW. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot €.10.000,00 incl. BTW en u uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan €.10.000,00 incl. BTW . Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan €.10.000,00 incl. BTW geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die geschillencommissie. U kunt het Reglement Geschillencommissie Advocatuur opvragen bij: Geschillencommissie Advocatuur

  • Bordewijklaan 46 (2e etage)
  • 2591 XR DEN HAAG
  • Tel.: 070-3105310
  • Postbus 90600
  • 2509 LP Den Haag

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Contactgegevens

Flexadvocaten
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 820 26 23
F: 020 754 34 64
E: info@flexadvocaten.nl

KvK 34321358

Inlog klant Klachtenregeling Algemene Voorwaarden Identificatieplicht Disclaimer