24-03

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd per 16 maart 2013, wat hebt u als bedrijf daaraan?

08:54 uur | 1 Reactie
Per 16 maart 2013 is wettelijk bepaald dat tussen bedrijven in beginsel een maximum betalingstermijn van 60 dagen geldt en voor overheden in beginsel een maximum van 30 dagen.
De wet is de implementatie van de Europese richtlijn 2011/7/EU en heeft als doel betalingsachterstanden tegen te gaan. Zo is onder meer getracht om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden. De wet schrijft namelijk maximale betalingstermijnen voor betreffende handelstransacties. Daarvan mag slechts in uitzonderingssituaties worden afgeweken. Onder een handelstransactie is te verstaan: ‘het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding’. De nieuwe wet is niet van toepassing op consumenten. De Europese richtlijn waarop de wet is gebaseerd geldt binnen Europa. In Europa gelden voor bedrijven en overheden dezelfde maximumbetalingstermijnen. Nederlandse ondernemers kunnen in grensoverschrijdende handelstransacties dezelfde maatregelen hanteren als in de Nederlandse situatie. De wet is vanaf 16 maart 2013 van toepassing. Op overeenkomsten van voor die datum is de wet dus niet van toepassing.
.
Bedrijven onderling
De betalingstermijn voor bedrijven onderling bedraagt 30 dagen na ontvangst van de factuur bij gebreke van een afgesproken betalingstermijn. Deze regel gold al op basis van de bestaande wet. Nieuw is dat bedrijven onderling slechts een betalingstermijn mogen afspreken van 60 dagen, tenzij er sprake is van door de wet genoemde uitzonderingssituatie. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Of hiervan sprake is zal beoordeeld moeten worden aan de hand van de omstandigheden van het geval.
.
Voorwaarden en relevante omstandigheden voor een langere betalingstermijn
Een betalingstermijn langer dan 60 dagen is slechts toegestaan indien partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser, mede gelet op:
a. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn;
b. de aard van de prestatie; en
c. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.
De bovenvermelde voorwaarden en relevante omstandigheden worden hieronder kort toegelicht.
.
Uitdrukkelijk overeenkomen bij overeenkomst
Afwijken is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk overeen gekomen. Een langere betalingstermijn is slechts geldig in onderling overleg omdat de langere termijn expliciet in de overeenkomst dient te worden opgenomen. In algemene voorwaarden of standaardcontracten opgenomen afwijkingen ten nadele van de schuldeiser zijn derhalve niet geldig.
.
Betalingstermijn niet kennelijk onbillijk jegens de schuldeiser
Bij de beoordeling of sprake is van een kennelijke onbillijkheid tegen de schuldeiser dienen de onder a. tot en met c. (hierboven) vermelde omstandigheden mede in aanmerking te worden genomen.
Enkele voorbeelden waarin een langere betalingstermijn dan 60 dagen niet onredelijk is jegens de schuldeiser (de leverancier):
  • de levering in consignatie, waarbij leveranciers eerst worden betaald nadat de afnemer het geleverde zelf heeft verkocht;
  • indien de ene partij een startende onderneming is aan wie een langere betalingstermijn wordt gegund in het kader van de opbouw van de handelsrelatie tussen beide partijen;
  • het overeenkomen van een langere betalingstermijn om een vaste handelsrelatie die tijdelijk in liquiditeitsproblemen verkeert wat meer financiële ruimte te geven.
.
Bedrijven en overheden
Voor handelstransacties met overheden geldt dat de overheid binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur dient te betalen. Hiervan mag slechts worden afgeweken in door de wet genoemde uitzonderingssituaties. Afwijking van de bovenvermelde termijn ten nadele van de schuldeiser is niet mogelijk, tenzij:
a. partijen uitdrukkelijk een langere betalingstermijn opnemen in de overeenkomst; en
b. de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen; en
c. de betalingstermijn niet langer dan 60 dagen bedraagt.
Bovenvermelde voorwaarden gelden cumulatief, dus aan alle vereisten dient te zijn voldaan alvorens afwijking van de betalingstermijn van 30 dagen is toegestaan. De bovenvermelde voorwaarden onder
sub. a en sub b. worden hieronder kort toegelicht.
.
.
Ad a. Uitdrukkelijk overeenkomen bij overeenkomst
Afwijking is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk en bij overeenkomst plaatsvindt. Een langere betalingstermijn is slechts geldig in onderling overleg omdat de langere termijn expliciet in de overeenkomst dient te worden opgenomen. In algemene voorwaarden of standaardcontracten opgenomen afwijkingen ten nadele van de schuldeiser zijn derhalve niet geldig.
.
Ad b. Objectieve rechtvaardiging door bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst
Met deze voorwaarde wordt tot uitdrukking gebracht dat een langere betalingstermijn niet kan worden overeengekomen voor overeenkomsten die overheidsinstanties dagelijks of regelmatig sluiten. Afwijking is slechts mogelijk indien het een handelstransactie betreft die de betreffende overheidsinstantie zelden aangaat.
ls voorbeeld wordt genoemd de aanschaf van een bedrijfspand waarin de activiteiten van de overheidsinstantie worden gevestigd. Ander voorbeeld is de aanschaf van een nieuwe inventaris of computers door een openbare school. In dit laatste geval kan een langere betalingstermijn objectief gerechtvaardigd zijn gelet op de hoogte van de aankoopsom, zeker indien de schuldeiser dergelijke betalingsvoorwaarden ook aan anderen verstrekt, zoals aan privéscholen in dit voorbeeld.
.
In aanvulling op de bovengenoemde wettelijke instrumenten kunnen leveranciers bij langere betalingstermijnen de financieringslasten meenemen in de onderhandelingen in de vorm van rente of andere extra bedragen in de offertes.
.
Betalingsregeling nog steeds mogelijk
De wet verandert niets aan de contractsvrijheid van partijen om een betalingsregeling overeen te komen. De richtlijn bepaalt namelijk dat deze hieraan geen afbreuk doet. Indien betaling in termijnenis overeengekomen, is in geval van niet-tijdige betaling rente en invorderingskosten verschuldigd over de achterstallige bedragen.
.
Geen of te late betaling
Betaalt de klant de factuur niet of te laat dan mag een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening worden gebracht. Het versturen van een aanmaning is niet nodig (bij bedrijven). De (zakelijke) afnemer is bij wet in verzuim wanneer hij niet tijdig betaalt. Wanneer partijen niets hebben afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is 40 euro.
Daarnaast mag wettelijke rente in rekening worden gebracht. Er zijn vele handige tools op het internet te vinden voor de berekening daarvan. Veel bedrijven sturen een of meerdere aanmaningsbrieven. Het is raadzaam om de inhoud daarvan door een jurist te laten controleren zodat in een eventueel incassotraject daarop ook beroepen kan worden.

Reactie(s)

Jan Dijkstra  maandag 7 mei 2018 10:12

Goed dat bedrijven een maximum betalingstermijn van 60 dagen hebben. Helaas is dit voor sommige bedrijven nog niet genoeg tijd en heb ik daarom een incassobureau moeten inschakelen. Hoe is de wet hieromtrent tegenwoordig? Is er een aanpassing geweest?
http://www.ianvenray.nl/nijmegen

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond